Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper!

Persbericht stRaten-generaal

26 juni 2014

 

Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper!

 

Nieuw onderzoeksrapport Vlaams Verkeerscentrum levert eindelijk cijfermateriaal dat ontbrak in plan-MER Oosterweelverbinding

Daaruit leren we dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tolheffing

- de Kennedytunnel in afdoende mate ontlast

- het doorgaand verkeer effectief naar de tangenten leidt (weg van de huidige ring)

- genoeg heeft aan een derde Scheldekruising met 2 x 2 rijstroken, wat de kostprijs drukt

- de zones Zwijndrecht/Burcht en Luchtbal/Sportpaleis aanzienlijk minder belast dan het BAM-tracé

 

Wat blijft ontbreken zijn de eveneens gevraagde kaarten luchtkwaliteit en geluid voor Meccano met gedifferentieerde tol. Op basis van het nieuwe onderzoeksrapport kunnen en moeten ook die kaarten nu gemaakt worden door VITO, als in te vullen kennislacunes in het plan-MER. Ze zullen bevestigen wat nu reeds uit de nieuwe mobiliteitscijfers blijkt: de Meccano betekent een vooruitgang voor ALLE omwonenden naast de ring, in tegenstelling tot het BAM-tracé

 

U herinnert zich ongetwijfeld nog dat stRaten-generaal meteen na de goedkeuring van het plan-MER Oosterweelverbinding op 16 februari 2014 in een persbericht hekelde dat ‘appels met peren’ vergeleken werden in het rapport. Concreet bedoelden we daarmee dat voor de Oosterweelverbinding doorrekeningen waren gemaakt met gedifferentieerde tol en dat dit niet was gebeurd voor de Meccano. Als gevolg daarvan konden de effecten van deze exploitatievoorwaarde op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, het geluid en de MKBA (kosten-batenanalyse) enkel voor de Oosterweel in kaart gebracht worden en niet voor de Meccano.

Omdat uiteindelijk moest erkend worden dat een scheeftrekkende studie geen studie is, werden NA oplevering van het plan-MER en buiten de wettelijk voorziene MER-procedure in maart alsnog doorrekeningen gemaakt van het Meccanotracé en het tracé Oosterweel-Noord met gedifferentieerde tol. De opdracht daartoe werd niet door de cel-MER gegeven, wel door een ministerieel kabinet, dat op 17 april ll. de voorlaatste versie van het onderzoeksrapport te lezen kreeg vooraleer het Vlaams Verkeerscentrum vorige maand de finale versie online plaatste.

U vindt het rapport hier: http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/gedifferentieerde-tol-140423

De voorbije weken konden wij het rapport en de diverse bijlagen zelf doornemen. Dat vroeg enig puzzlewerk, want zoals ook in het plan-MER ontbraken opnieuw synoptische tabellen die de directe vergelijking tussen tracés mogelijk moeten maken. Opnieuw moesten we die tabellen eerst zelf maken, opdat we Oosterweel en Meccano met gedifferentieerde tol onderling zouden kunnen vergelijken en niet enkel met hun eigen ‘naakte’ versie, d.w.z. zonder sturing.

 

Uit de synoptische tabellen (zie bijlage hieronder) leren we dat een hoop gegevens blijven ontbreken, zo is het onduidelijk hoeveel voertuigen er precies op de Antwerpse ring rijden bij alle scenario’s met gedifferentieerd tol. Althans: cijfers daarover staan niet in het rapport (ook niet in het plan-MER), wel volumelijnen op kaarten.

Wat wel in het rapport staat is dat beide tracés in combinatie met gedifferentieerde tol de Kennedytunnel aanzienlijk ontlasten. Gelet op de huidige capaciteit van de Kennedytunnel (5400 voertuigen/uur/per rijrichting) doet de Meccano dat in efficiënte mate en de Oosterweel in overdreven mate. Met dat laatste bedoelen we: in combinatie met gedifferentieerde tol onttrekt de Oosterweel dusdanig veel verkeer aan de Kennedytunnel dat de noordoostelijke sector van de ring daarvan het slachtoffer wordt. Dit blijkt zowel uit de totaalcijfers van verkeersvolume op de R1 Oost-Noord (19300/uur bij Oosterweel in vergelijking met 12100/uur bestaande toestand) als uit de cijfers ter hoogte van Luchtbal (per rijrichting telkens een duizendtal voertuigen/uur meer bij Oosterweel dan bij Meccano, zowel in ochtend- als avondspits). Het mag niet bevreemden dat om al dit extra verkeer te verwerken in een scenario met BAM-tracé tot 27 baanvakken nodig blijken tussen Deurne en Borgerhout.

Het BAM-tracé verlegt de verkeersdruk dus effectief van de Kennedytunnel naar het hart van de agglomeratie, wat stRaten-generaal inmiddels al negen jaar aanvoert. Vandaar dat we al even lang een derde Scheldekruising door de haven bepleiten in plaats van door de stad.

Uit het nieuwe onderzoeksrapport leren we ook dat in combinatie met gedifferentieerde tol de Meccano voldoende heeft aan 2 x 2 rijstroken op die derde Scheldekruising, wat gunstige financiële consequenties heeft. Twee rijstroken betekent een capaciteit van 3600 voertuigen/uur. Het BAM-tracé gaat daar ruim boven (tot 4450 voertuigen/uur), de Meccano blijft er ruim onder (tot 2880 voertuigen/uur). Dit heeft gevolgen voor de kostprijs van de bouwprojecten, die in het plan-MER voor allebei berekend werd op basis van 2 x 3 rijstroken. Ten onrechte, zo blijkt nu voor de Meccano.

 

Eerder concludeerde het plan-MER al dat de Meccano beter scoorde dan het BAM-tracé op het vlak van leefbaarheid. Dit nieuwe rapport bevestigt nogmaals dat het BAM-tracé niet de manier is waarop je een mobiliteitsprobleem aanpakt, noch een manier om de leefkwaliteit in Antwerpen te bevorderen. Laat staan om het overkappen van de ring ter hoogte van Luchtbal en het Sportpaleis te vergemakkelijken.

De nog steeds ontbrekende en sinds februari 2014 door ons eveneens gevraagde kaarten luchtkwaliteit en geluid voor Meccano met gedifferentieerde tol zullen die bevestiging ook hard maken op het vlak van gezondheidsparameters. Op basis van alle beschikbare gegevens in het plan-MER én de nieuwe gegevens hebben we zelf al een dergelijke kaart gemaakt voor de parameter stikstofdioxide (NO2). Wie de kaart ziet twijfelt niet: aanleggen, dat Meccanotracé!

 

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

 

Bijlage:

(een vraagteken wijst op ontbrekende gegevens in het plan-MER Oosterweel of het aanvullende rapport van 6 mei 2014)

 

 

 

 

Tags: