Ambitienota overkappingsintendant relevant document

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

14 november 2016

 

Ambitienota overkappingsintendant relevant document

Maar aanpak kwestie 3de Scheldekruising (Oosterweel of haventracé) nog niet uitgeklaard

 

Vandaag maakte overkappingsintendant Alexander D’Hooghe zijn ambitienota bekend.

De actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben in de loop van oktober versies van deze nota mee mogen doornemen, om feedback te geven. Daarom kunnen we meteen al een evaluatie geven van de grote lijnen van de nota.

stRaten-generaal en Ademloos zien drie positieve elementen in de nota:

1. de nota brengt op een bevattelijke manier (hoofddocument + bijlagen) alle basismateriaal samen voor een beter begrip van de kansen en de uitdagingen die het overkappen met zich meebrengt: cijfermateriaal, kaarten en planologische inschattingen die nuttige handgrepen aanreiken voor de volgende stap: het uitwerken van concrete voorstellen (wedstrijd 2017).

2. het overkappen van de ring wordt in de nota beschouwd als een noodzakelijk project voor Antwerpen en Vlaanderen, dus geen luxeproduct. Noodzakelijk en cruciaal, omdat de overkapping de drager kan en moet worden voor een verdere duurzame stadsontwikkeling. Het is met dit soort stadsontwikkeling dat Europese steden zich momenteel onderling profileren om bewoners, bedrijven, congressen en toeristen aan te trekken. Lees dus ook het omgekeerde in de nota: Vlaanderen en Antwerpen, als jullie nu de kans missen om de ring op een kwaliteitsvolle manier te overkappen, dan dreigen jullie achterin het peloton te belanden van aantrekkelijke regio’s en aantrekkelijke stadsregio’s.

Des te meer reden bijgevolg om van het overkappen werk te maken, als unieke kans voor Antwerpen en Vlaanderen om de omslag te maken naar de 21ste eeuw. Hoe vlugger hoe beter.

3. de intendant bepleit ten slotte ook het verankeren van een andere modus operandi bij het opzetten van grote infrastructuurprojecten: de werkgemeenschap. In die werkgemeenschap zitten behalve administraties en overheidsbedrijven ook externe experten en georganiseerde burgers (‘stakeholders’). Het eerste werkingsjaar van de intendant leerde immers dat zo’n werkgemeenschap de enige manier is om een administratief verkokerde en politiek polariserende beleidsvoering rond mobiliteit en leefbaarheid te doorbreken. Het is door gezamenlijk de mouwen op te rollen en op een transparante manier kennis uit te wisselen dat stilaan contouren duidelijk kunnen worden van projecten die nuttig zijn, realistisch blijken en draagvlak genereren, niet door besturen (met hun administraties en overheidsbedrijven) en burgers naast elkaar te laten functioneren.

 

Tegelijk moeten we meegeven dat over de kwestie van een 3de Scheldekruising voorlopig nog geen vergelijk is gevonden, noch binnen noch buiten de werking van de intendant. Daar heerst nog steeds een spanning tussen het zogenaamde ‘beslist beleid’ (= Oosterweelverbinding) als werkingskader voor de intendant en de overtuiging van de drie actiegroepen dat een 3de Scheldekruising door de haven (= haventracé) verstandiger is dan een die doorgaand verkeer door de stad blijft voeren.

We hopen dat op korte termijn ook hier stappen kunnen worden gezet in de goede richting.

 

Manu Claeys, voorzitter stRaten-generaal

Wim van Hees, voorzitter Ademloos

Tags: