Deadline reactie Vlaanderen aan Europa verstreken in inbreukprocedure gevangenis Beveren

Persbericht stRaten-generaal

18 september 2012

 

Deadline reactie Vlaanderen aan Europa verstreken in inbreukprocedure gevangenis Beveren

Bezorgde de Vlaamse regering ten laatste vorige week vrijdag de gevraagde reactie aan de Europese Commissie?

Wat staat in die reactie i.v.m. het ontbreken van de verplichte MER-screening voor de gevangenis?

Zal de Vlaamse regering de bouwwerken nu eindelijk laten stilleggen, gelet ook op de valse beloften die de bouwheer deed voor een rechtbank en op de onvermijdelijke gevolgen van een nietigverklaring van de afgeleverde bouwvergunning voor de inmiddels reeds opgetrokken werfdelen?

 

Binnen de Vlaamse regering weet men reeds geruime tijd – sinds 24 maart 2011 (uitspraak Europese Hof van Justitie) en 27 januari 2012 (advies eigen MER-administratie) – dat voor de gevangenis van Beveren minstens een milieueffecten-screening moest plaatsvinden. De Europese Richtlijn 85/337/EEG schrijft dit voor. Dergelijke screening is echter willens en wetens nooit gevoerd.

In juli 2012 stelde de Europese Commissie hierover vragen aan de regering, op basis van een klacht van stRaten-generaal, dat binnen alle voorziene inspraakprocedures reeds meer dan twee jaar ervoor ijvert om naast een anders ingeplante gevangenis een corridor te vrijwaren voor het Meccanotracé. Een milieueffectenonderzoek is daartoe het aangewezen beleidsinstrument, om de wederzijdse en externe effecten van de diverse projecten correct in kaart te brengen.

Tegen vorige week vrijdag (14 september 2012) moest de Vlaamse regering uitleg geven aan Europa. Bij formele bevestiging van het ontbreken van een MER-screening voor de gevangenis zal de huidige bouwvergunning moeten worden ingetrokken, want een MER-screening diende in mei vorig jaar verplicht te worden toegevoegd aan de bouwaanvraag. Twee maanden daarvoor had het Europese Hof van Justitie de Vlaamse overheid nog veroordeeld voor een gelijkaardige inbreuk.

Journalisten kunnen naar het kabinet-Muyters bellen om te polsen naar het antwoord dat het kabinet vorige week vrijdag ten laatste aan Europa bezorgde. Ze kunnen ook vragen wanneer de Vlaamse regering – uit respect voor de gekende Europese richtlijnen – de werken nu eindelijk zal laten stilleggen, ook met het oog op het vermijden van eventuele drastische afbraakwerken in de toekomst.

Want dat is de cruciale vraag: waarom heeft de Vlaamse regering de vlak voor de zomer opgestarte werken nog niet laten stilleggen, reeds lang wetende dat de bouwheer (federale overheid) niet beschikt over het door Europa gevraagde document?

Hier lijkt slechts één antwoord mogelijk: omdat ze de EU-regelgeving wil omzeilen met het ‘fait accompli’, het voldongen feit – daarbij aansturend op een toekomstige regularisering van de bouwovertreding. Eenzelfde strategie hanteert ook de federale overheid, als bouwheer. Op 25 februari 2012 beloofde de Regie der Gebouwen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (= een rechtbank) dat de bouwwerken niet zouden worden opgestart vooraleer de Raad een uitspraak deed over een mogelijke nietigverklaring van de bouwvergunning. De procedure daartoe zal worden opgeroepen volgende week woensdag (26 september 2012), maar tegen de belofte in startte de bouwheer vlak voor de zomer toch al de werken op. Richting voldongen feit.

Het bouwen van de gevangenis pal op het Meccanotracé i.p.v. ernaast komt de Oosterweelregering goed uit: daarmee zet ze voorstanders van dit alternatieve tracé een pad in de korf. De redenering luidt: hoe meer voldongen feit, hoe moeilijker het wordt voor die voorstanders om hun alternatief werkelijkheid te zien worden – ook wanneer het Meccanotracé voor Antwerpen als betere optie uit het lopende MER-onderzoek over de Oosterweelverbinding zou komen.

In bijlage vindt u het document ‘Kroniek van een aangekondigd bouwmisdrijf’, een chronologisch overzicht van ruim twee jaar destructief overheidshandelen in dit dossier. De Europese Richtlijn wordt hier ‘willens en wetens’ geschonden door de Vlaamse overheid, stelden we op 1 augustus 2012 nogmaals in een brief aan de Europese Commissie, en daarmee ook de doelstellingen ervan, nl. het maximale beperken van negatieve effecten van bouwprojecten op mens en milieu. Ook aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen richtten we op 11 september ll. nogmaals een schrijven, wijzend op het breken door de Regie der Gebouwen van een voor een rechtbank gedane belofte.

Rechten en plichten, horen we vaak in het politieke discours. Maar voor zichzelf maakt een overheid hier zonder verpinken een uitzondering op, wanneer het wapen van het voldongen feit haar ten opzichte van burgers een voorsprong kan geven bij te verwachten rechtspraak. Als een actiegroep met zo veel misprijzen voor de wetgeving zou handelen als deze overheden in dit dossier, het kot zou te klein zijn. Toch iets om eens over na te denken, wanneer de volgende politicus in deze zaak weer aanvoert dat je in Vlaanderen nergens nog iets kunt bouwen zonder protest, en dat het nu ‘vooruit moet gaan’. Met dat laatste wordt dan bedoeld: laat me mijn goesting doen.

 

Manu Claeys en Peter Verhaeghe

voor stRaten-generaal

 
 

Tags: