Eerste reactie op dading BAM/Noriant

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

Eerste reactie op dading BAM/Noriant
‘Vijf jaar slecht theater (= bestuurlijk mismanagement) eindigt eindelijk met het loslaten van Noriant. Nu nog het BAM-tracé loslaten.’

 

In maart 2009 plakte Noriant zelf een bedrag van 30 miljoen euro gemaakte investeringskosten op het Oosterweeldossier. Elke beslagen Oosterweel-watcher wist bijgevolg na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 dat dit bedrag, vermeerderd met nog bijkomende kosten i.v.m. het indienen van de bouwaanvraag in mei 2009, het bedrag was waarop gemikt zou worden bij een eventuele dading.
Het vandaag gecommuniceerde dadingsbedrag – zie persbericht van BAM – bevestigt dit: 37,2 miljoen euro is van die orde.
Weinig verrassing daar.

 

Drie vaststellingen hierbij:

1. desondanks werd de Antwerpenaar in de aanloop naar de volksraadpleging van 18 oktober 2009 vanuit BAM en vanuit de Vlaamse regering de stuipen op het lijf gejaagd met dreiging van gigantische schadeclaims, indien het BAM-tracé zou worden weggestemd.

2. nà de volksraadpleging hielden BAM en de Vlaamse regering bij het reageren op parlementaire vragen over die schadeclaims tijdens voortgangrapportages dan weer vol dat Noriant op niet meer aanspraak kon maken dan op het in het bestek vastgelegde vergoedingsbedrag van 1,3 miljoen euro. Voor ‘meer’ zou Noriant naar de rechtbank moeten trekken.
Twee keer slecht theater dus, dat gesitueerd moet worden in het kader van manipulatie van de publieke opinie. 

3. belangrijkst van al: deze dading komt vijf jaar te laat, ze had al in het najaar van 2009, meteen na de volksraadpleging, tot stand moeten komen, toen bleek dat het BAM-tracé weggestemd was. Toen - en niet vijf jaar na de volksraadpleging – had de Vlaamse regering meteen de knop moeten omdraaien die ze pas vandaag omdraait, en Noriant moeten loslaten. Dat dit niet gebeurde diende andere belangen dan het vinden van best mogelijke oplossingen voor Antwerpen. De jarenlange continuering van een mogelijke ‘dreiging’ van hoge schadeclaims werd politiek misbruikt om vast te houden aan het BAM-tracé. Wie alternatieven naar voor schoof, of zelfs maar de vraag stelde of alternatieven bekeken mochten worden (cfr. burgemeester Patrick Janssens binnen de DAM-werkgroep van november 2009), kreeg als reactie dat ‘dit de goede relatie met Noriant in het gedrang zou brengen’ (letterlijk citaat uit het verslag van de DAM-werkgroep, bij monde van de kabinetschef van de minister-president). Het zwaard van Damocles dat een mogelijke schadeclaim betekende, kwam richting de publieke opinie jarenlang handig van pas om de vraag naar het loslaten van het BAM-tracé politiek te counteren.

 

Het is goed dat deze hypotheek nu eindelijk gelicht is, en er een streep wordt getrokken onder het Noriant-verhaal.
Een en ander betekent dat het nu politiek makkelijker wordt om finaal ook het BAM-tracé los te laten, gelet op de fase waarin het Oosterweeldossier zich nog maar bevindt, nl. vooraan in de besluitvorming (er is enkel nog maar een ontwerp-GRUP, de fases van project-MER, bouwaanvraag, milieuvergunningen, aanbesteding, financiering, etc. moeten alle nog opgestart worden).

In het persbericht wordt nog melding gemaakt van een verhoopt positief antwoord van Europa tegen 15 december a.s., maar ook dat is slecht theater. Het antwoord van Europa ligt al jaren op tafel bij de Vlaamse regering, het wordt ‘neen’.

 

Over of 37,2 miljoen euro de weergave is van een correcte dading kunnen we nu nog geen uitspraken doen. Daarvoor moet eerst de dading worden vrijgegeven.

Maar alvast kan worden gesteld dat het in het geheim tekenen van een Design Sign-Off (april 2009) met Noriant de onderhandelingspositie van BAM minstens geen goed heeft gedaan.

Voor stRaten-generaal, Manu Claeys
Voor Ademloos, Wim van Hees

 

 

Tags: