memorandum voor gezond bestuur

Geachte dames en heren,

Met goede hoop maken we u het memorandum voor gezond bestuur over. Het verscheen eerst op onze website www.ademloos.be en is geschreven door Antwerpse burgerverenigingen, medici en experts inzake luchtvervuiling en lawaai.

Op basis van wetenschappelijke statistische gegevens kun je berekenen dat in Antwerpen 1.125.000 gezonde jaren* verloren gaan aan te vermijden/bestrijden verkeersgerelateerde factoren (ongelukken niet meegeteld).
De rekenmethode is gebaseerd op het medisch begrip DALY's (disabled adjusted life year's) en drukt de aantasting van gezondheid én vervroegd sterven uit in één getal.
Overheidsdiensten hebben dit berekend voor fijn stof en lawaai in Antwerpen*.
Deze cijfers komen dus niet van de keukentafel van een actiegroep, maar werden berekend door Vlaamse wetenschappelijke instellingen.
In geval van twijfel nodigen wij u uit bij voorbeeld prof. Dr. Dirk Avonts (Ugent) te contacteren voor toelichting.

Dit wordt nog schrijnender en ethisch problematischer door ons te realiseren dat kinderen, ouderen en zwakkeren de eerste en grootste slachtoffers zijn.
De omvang van de cijfers maakt een onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk. Tot de komende jaren twintig wachten is uit den boze.
Dit is ook mogelijk. Mits u de ernst van de situatie onder ogen wenst te zien natuurlijk.

Deze Antwerpse realiteit is vooral te verklaren door de autosnelwegen binnen onze stad. Hierover rijden 300.000 voertuigen per werkdag.
Meer dan 100.000 Antwerpenaren wonen binnen de 500 meter van zo'n snelweg en zelfs meer dan 300.000 wonen binnen de 1500 meter van zo'n snelweg.
Dit is volstrekt disproportioneel en in geen enkele andere stedelijke omgeving in Vlaanderen worden deze aantallen of verhoudingen gehaald.
Da's allemaal dus niet gezond en wordt nog veel erger door de enorme concentraties zwaar vervoer én dieselvoertuigen.

Dit vraagt om een drastische ingreep die haar eindpunt moet krijgen in een grondige en duurzame sanering van de open riool die de ring is.
De snelle ontwikkeling van het aantal stedelingen vraagt bovendien om het verwerven van veel nieuwe ruimte voor stadsontwikkeling.
Zeer beknopt samengevat: het verkeer moet verhuizen of de stad moet verhuizen.

Het komend college, u dus, zal mede beslissen of de bestaande wantoestand gehandhaafd blijft of dat Antwerpen verlost zal worden van de historische vergissing geen rondweg te bouwen voor doorgaand verkeer.
Een gezond leefmilieu en een zo gezond mogelijk leven zijn een recht dat zowel nationaal als internationaal erkend is. Er bestaat ook geen verschoning tegen. Als een hoger politiek niveau in gebreke blijft,
zoals in deze zonder twijfel het geval is, bent u als stadsbestuur verplicht het belang van uw bevolking te verdedigen.

Geen beleidsaandacht besteden aan de gezondheid van de Antwerpenaar is met andere woorden ondenkbaar.
Deze materies naar een hoger bestuursniveau delegeren zonder uw bevolking werkelijk te verdedigen is onverantwoordelijk.
Dit memorandum vraagt daarom uw engagement om een gezondere leefomgeving voor Antwerpen een onderdeel te
maken van uw bestuursakkoord voor de volgende zes jaar. Te beginnen asap.

 

Samengevat:
1. Gezondheid en leefmilieu zijn onlosmakelijk verbonden. Neem ze op in het bestuursakkoord en meerjarenplan, zodat effectief beleid rond gezondheid en leefmilieu mogelijk is.
2. Start meteen met de maximale sanering van de Ring en secundaire wegen, zonder grote infrastructuurwerken, voor een onmiddellijk effect op de gezondheid van zoveel mogelijk Antwerpenaren.
3. Verwerp het BAM-tracé voor effect op lange termijn. De meest ambitieuze en zichtbare, maar uiteindelijk ook efficiëntste manier om permanent effect te halen op gezondheid is het downgraden en overkappen van de Ring. Dit is onmogelijk bij vasthouden aan het BAM-tracé als snelweg voor doorgaand verkeer.

 

Uitgebreid:

Memorandum gezond bestuur 2012-2018 (.pdf)
Het memorandum voor gezond bestuur werd ondertekend door 1.395 Antwerpse burgers en kreeg de steun van 350 kandidaat politici.

Met vertrouwen in uw goede intenties, voor het wel en wee van alle Antwerpenaren.

Met vriendelijke groet,

Dr. Guido Verbeke, secretaris,
Wim van Hees, voorzitter,
van Ademloos.

* Verlies aan gezonde jaren
1) gemiddeld sterft de Antwerpenaar 438 dagen te vroeg als gevolg van verkeergesrelateerde luchtvervuiling
2) gemiddeld sterft de Antwerpenaar 399 dagen te vroeg als gevolg van verkeersgerelateerd lawaai
Deze cijfers zijn ontleend aan een presentatie van het Vlaams agentschap voor Zorg en Gezondheid.

 

Doorslaggevende factoren zijn nabijheid tot intensief verkeer enerzijds en de medische weerbaarheid van ieder individu anderzijds. kinderen, ouderen en zieken zijn de meest bedreigde groepen.
Deze cumulatieve effecten geven ons gemiddeld 27 maanden per Antwerpenaar.
Antwerpen telde in 2010 ca. 500.000 inwoners, dus aantal maanden maal aantal Antwerpenaren geeft ons 1.125.000 jaren.

De achterliggende cijfers komen van Vlaamse wetenschappelijke instellingen en zijn onbetwist. Ze zijn in de schoot van de Vlaamse regering gekend en worden gehanteerd in beleidsdocumenten.

Is het volstrekt wetenschappelijk om de verschrikkelijke gevolgen van verkeersgerelateerd lawaai en vervuiling zo oneerbiedig op te tellen? Wellicht niet. Het reële cijfer kan echter lager liggen, maar net zo goed hoger.
Wat we zeker weten is dat er achter de gegevens over ziekte en vroegtijdige sterfte, bovendien niet te berekenen menselijk leed schuil gaat ten gevolge van verlies aan levenskwaliteit door te vermijden langdurige ziekten.

 

Tags: