In MER Oosterweel tellen tienduizenden mensen niet meer mee

afbeelding
PERSBERICHT
In MER Oosterweel tellen tienduizenden mensen niet meer mee
 
MER-rapport blijkt op maat van het regeringsplan te zijn geschreven
 
Onder druk van de regering heeft de Cel-MER zich hopeloos in de problemen gewerkt.
Tienduizenden inwoners van Antwerpen, Linkeroever en Zwijndrecht die volgens het oorspronkelijke MER-rapport Oosterweel (2005) nog beschermd moesten worden tegen hinder door verkeer, zijn in het vandaag vrijgegeven MER-rapport volledig uit beeld verdwenen. Zij tellen niet meer mee bij de vergelijking van de voorliggende tracés en krijgen geen milderende maatregelen, want de hinder wordt in de eindbeoordeling niet langer geregistreerd.
 
In bijgevoegde nota wordt aan de hand van een concreet voorbeeld (hantering normen decibels) verduidelijkt op welke manier het MER-rapport over de Oosterweel en alternatieven omgaat met de reële impact van de derde scheldekruising op de omwonenden. Een vergelijking met het MER-rapport van 2005 toont aan hoe verstrekkend de gevolgen zullen zijn.
Men heeft de aanvaardbare geluidsdruk verhoogd van 60 naar 70 decibel overdag en van 50 naar 60 decibel ’s nachts. Deze verhoging van 10 dB komt de facto neer op een verdubbeling van het waargenomen geluid. Hierdoor is alles ongeveer even goed en goed genoeg:
- het aantal gehinderden blijkt in het ergste geval beperkt tot een paar tientallen (hoogstens een paar honderden) omwonenden per deelgebied;
- het Oosterweeltracé blijkt “aanvaardbaar”;
- het enorme potentieel van de belangrijkste concurrent hoeft niet meer te worden gevalideerd;
- tienduizenden inwoners van Antwerpen, Linkeroever en Zwijndrecht blijken geen probleem meer te hebben, en hoeven dus niet meer beschermd te worden.
 
Voornoemde vaststellingen laten uitschijnen dat het MER-rapport 2013 op maat van het regeringsplan is geschreven. In het licht van de MER 2005 zijn 3 nieuwe factoren immers nadelig voor het regeringsplan:
1) Niet alleen de randvoorwaarden maar ook de infrastructuur zelf van het ‘Middentracé’ (het Oosterweeltracé van 2005 dat werd weggestemd bij de volksraadpleging) zijn inmiddels onvoldoende efficiënt gebleken om de files weg te werken (cf. studies TML Leuven en Arup-Sum). Aan het voormalige tracé zijn daarom stilzwijgend tal van hulpstukken en rijvakken toegevoegd. Deze werden gemakshalve buiten de Oosterweelverbinding gehouden en als een nog niet bestaande “bestaande toestand” (het zogenaamde “Referentiescenario”) naar het Masterplan verwezen, hoewel ze intrinsiek deel uitmaken van het regeringsplan en overbodig zijn bij de belangrijkste concurrent Meccano. Deze rijvakken en hulpstukken verhogen de geluidshinder en maken het inperken ervan fysiek een stuk moeilijker of zelfs onmogelijk.
2) Het plaatsen van geluidsschermen is onvoldoende doeltreffend gebleken om het aantal potentieel gehinderden terug te dringen. De invloedzone van geluidschermen beperkt zich immers tot ongeveer 250 meter van de snelweg. Dit wordt in de huidige MER overigens erkend. Omdat een geluidsscherm als milderende maatregel niet deugt (enkel overkapping pakt het probleem aan), heeft men de noodzaak ervan geschrapt door het probleem (tienduizenden mensen die onderhevig zijn aan hinder en slaapverstoring) te supprimeren.
3) Alle tracés die in 2005 onderzocht werden, waren in feite variaties op hetzelfde thema: een aansluiting op de Oosterweeltunnel (toen nog een brug). Er was met andere woorden geen te duchten concurrent, en dus kon alles sereen in beeld worden gebracht. Dat is vandaag helemaal anders: de enige doeltreffende milderende maatregel (overkapping) wordt door het regeringsplan voor de volgende honderd jaar geboycot, terwijl ze dankzij het Meccanotracé net wordt mogelijk gemaakt.
 
Conclusie: Het MER-rapport is niet opgesteld om schade en saneringsmogelijkheden in kaart te brengen, maar om te verantwoorden wat men altijd al van plan was.
Deze strategie is geheel in strijd met de doelstelling die de Vlaamse regering heeft geformuleerd in het draaiboek ‘Vlaanderen in actie’/Pact 2020 (2009): “Een significante daling van de potentieel ernstig gehinderden door geluidsoverlast door verkeer met 15% tegen 2020” (http://www.vlaandereninactie.be/over/levenskwaliteit). Deze doelstelling wordt, samen met tienduizenden mensen, opgeofferd aan het contract met Noriant. Gaat men op dit elan voort, dan zijn de gevolgen voor de levenskwaliteit onomkeerbaar.
Steven Vervaet
Zwijndrecht

 

  • MER
  • Zwijndrecht
  • Steven Vervaet