Op naar een Plan B voor A

Op naar een Plan B voor A

 

Terwijl Ringland de voorbije maanden volop aan het studeren was, zaten ook de andere Antwerpse actiegroepen niet stil. We geven een beknopt overzicht, na gisteren ook de onmiddellijke achterban (= gezamenlijk mailbestand van 25.000 mailadressen) hierover te hebben geïnformeerd.

Kader van het handelen was de zogenaamde ‘drietrapsraket’ die Ademloos en stRaten-generaal tijdens hun 16de Horta-infoavond op 12 maart ll. bekendmaakten, een stappenplan dat bestaat uit het indienen van een klacht bij de ombudsman, het aanvragen van een hoorzitting in het parlement en het voorleggen van een verzoekschrift aan de Raad van State. Hoe ver staat het daarmee?

 

1. Bemiddeling via ombudsman lopende

Op 10 maart 2015 dienden beide actiegroepen samen met drie individuele burgers een klacht van 22 bladzijden in bij de Vlaamse ombudsman, over partijdigheid, kennislacunes en voorbarigheid bij de besluitvoering over de Oosterweelverbinding. We zaten inmiddels al twee keer samen met de ombudsdienst en mensen uit de administratie. Volgende week maandag volgt een derde overleg. Niemand weet waar dit zal eindigen, maar het is goed dat de ombudsman dit kennelijk ernstig opneemt.

 

2. Niet één maar twee verzoekschriften bij de Raad van State

Op 16 april ll. publiceerde het Belgisch Staatsblad het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding. Wie tegen dat plan wil ageren bij de Raad van State heeft vervolgens zestig dagen om dat te doen. Daarna vervalt onherroepelijk het recht op het indienen van een verzoekschrift bij de Raad van State. De deadline voor het indienen van een klacht of verzoekschrift (= officiële term) bij de Raad van State valt dus op 15 juni a.s.

Na rijp beraad hebben de actiegroepen beslist om hierin twee pistes te bewandelen. Een fundamenteel en grondig uitgewerkt verzoekschrift zal worden ingediend in de eerste helft van juni. Dit wordt een bijzonder sterk onderbouwd document, met tal van ‘middelen’.

Om de Raad van State en de overheid (als aangeklaagde partij) de kans te geven tot een vlug oordeel te komen, wordt daarnaast ook een verzoekschrift ingediend dat slechts uit 1 middel bestaat. Dat wil zeggen: één vermelde inbreuk. Omdat je als verzoeker over een dossier slechts één verzoekschrift mag indienen bij de Raad van State, hebben de actiegroepen beslist om dat ene middel door derden te laten indienen, met ondersteuning van een van de juristen ‘uit het huis’. Dat is vorige week dinsdag, op 21 april 2015, gebeurd.

 

3. Op 2 juli trekken ook stRaten-generaal en Ademloos naar het parlement

Vorig jaar in mei kondigden de twee actiegroepen tijdens hun manifestatie ‘Stappen om te overkappen’ (Park Spoor Noord) aan handtekeningen te zullen verzamelen om op het juiste moment een hoorzitting af te dwingen in het parlement. Op amper drie dagen tijd verzamelden we toen de nodige 15.000 handtekeningen – relevant in deze vinden we alvast de vergelijking met de 6500 handtekeningen die Voka op vijf maanden tijd verzamelde en onlangs met enig vertoon ging afgeven bij de minister.

Eind maart dienden we de handtekeningen in bij de parlementaire commissie, met de vraag om gehoord te worden. Vorige week donderdag besliste de commissie om stRaten-generaal en Ademloos op 2 juli spreekrecht te geven. We zijn verheugd dat de commissie in één beweging besliste om ook Ringland diezelfde dag spreekrecht te geven. Het ware een gemiste kans om dat niet te doen.

Op 2 juli zal Ringland haar plannen duiden voor het parlement. Die dag zullen wij zelf een Plan B voor A voorleggen aan de commissieleden, een plan dat alles samen moet brengen, een plan zonder taboes. Sprekers in het parlement voor Ademloos en stRaten-generaal zullen zijn: Manu Claeys (plan B voor A), prof. KU Leuven Ben Nemery (gezondheid), Greet Bergmans (juridische context Oosterweeldossier), Steven Vervaet (herstel van de leefbaarheid als ambitie en praktijk).

Op donderdag 21 mei zullen we dat plan ook voorleggen aan de achterban, op onze 17de gezamenlijke Horta-infoavond.

 

Voor stRaten-generaal en Ademloos,

Manu Claeys en Wim van Hees

Tags: