Persbericht Ademloos 11-01-2013

Beste mensen van de vierde macht, 

U hebt inmiddels de belangrijke persmededeling ontvangen van BBL en Greenpeace, waarbij scherp voorbehoud wordt gemaakt voor de voorliggende plannen van de Brusselse ring enerzijds en de Antwerpse Oosterweelverbinding op BAM tracé anderzijds.

In globo stelt Ademloos zich hierachter. Wij delen deze zorg voor de gevolgen van dit beleid voor de klimaatproblematiek. En wij betreuren het gebrek aan samenhangend beleid in deze van de Vlaamse Overheid.

Wat Antwerpen betreft dient dit nog uitgebreid met extra nadruk op de noodzaak tot sanering van de Antwerpse ring. De gemiddelde Antwerpenaar sterft immers meer dan 438 dagen te vroeg als gevolg van fijn stof en 399 dagen als gevolg van lawaaioverlast. (Cijfers uit presentatie van het Vlaamse Agentschap voor Zorg en gezondheid, op 12/9 j.l. op medisch congres van Ademloos).

Zelfs in het bestuursakkoord in resolutie 159 vinden we als formulering dat het probleem van fijn stof in Antwerpen immense kosten veroorzaakt.
Deze kosten zijn quasi identiek voor lawaai. De bron van deze problemen is zonder twijfel de ring, immers 9 van de tien drukste autostrade stukken van heel Vlaanderen liggen op deze ring. En op geen enkele autostrade van Vlaanderen is de camionconcentratie zo hoog dan in Antwerpen!

Desondanks beschouwen wij resolutie 159 als een bevestiging van de zorgen van Ademloos & vrienden die wij van het vorige college nooit kregen. Het ontbreekt alleen in grote mate aan een omzetting hiervan in een coherent beleid.
Dit zou moeten vertrekken bij een rigoureus plan tot sanering van de Antwerpse ring, de kern van het probleem.

Wij herhalen dan ook een voorstel dat wij reeds in september 2010 lanceerden op een persconferentie in de jeugdherberg, gewijd aan de onrustbarende fijn stof concentraties in de scholen. Wij drongen toen aan op een tijdelijk moratorium voor verdere bouwbeslissingen rond de ring.

Eén voorbeeld slechts ter gedeeltelijke illustratie: het bouwproject van  Berchem X (119.000 m²!) , wat 2/3de is van de omvang van Uplace, maar midden op het hart van het ringprobleem. In Berchem X werkt men qua MER met de volstrekt achterhaalde MER van de bouwaanvraag Noriant.
Het vorige college verleende nl. vrijstelling van de MER plicht. (cfr. gevangenis van Beveren!). Terwijl hetzelfde college een vernietigend negatief advies gaf over genoemde  bouwaanvraag, hierbij gesteund door alle betrokken adviesorganen. Een advies dat voorafgegaan was door  de  volksraadpleging van 18/10/2009.

Momenteel loopt er een nieuw MER onderzoek, in het kader van het Masterplan 2020, waarin ook alternatieven opgenomen zijn, die o.m. sterk afwijkende tracés voorzien, met sterk afwijkend gebruik van de ring. Daarnaast is er het MER van de 2de spoorontsluiting, met 4 varianten, waarbij er een is met gebruik van de ringbedding voor deze nieuwe spoorverbinding.

Ademloos dringt aan op het centraal stellen van de noodzakelijke sanering van de Antwerpse ring in dit geheel van plannen, die nu niet van één centrale visie vertrekken, maar volstrekt gecompartimenteerd en los van elkaar gepland en gemanaged worden.

Dit voorstel wordt versterkt door het feit dat Vlaanderen met name door Europa al bij herhaling gewaarschuwd is dat België én Vlaanderen ernstiger moet omspringen met de MER verplichtingen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Guido Verbeke, secretaris,
Wim van Hees, voorzitter,

van Ademloos.
 

Tags: