Persbericht - Gehandicapt overkappingsonderzoek levert gehandicapt eindresultaat

Persbericht stRaten-generaal 28 augustus 2012
 
‘Gehandicapt’ overkappingsonderzoek levert ‘gehandicapt’ eindresultaat, dat politiek dreigt te worden misbruikt
Onderzoeksteam werkte met handrem op, binnen een suboptimale mobiliteitsoplossing (politiek vastgelegd) en op basis van fundamentele kennislacunes
Het eindrapport is navenant
Slechts een volwaardig overkappingsonderzoek (met voldoende onderzoeksvrijheid) zal volwaardige conclusies opleveren
Hebben de politieke opdrachtgevers de moed om nu ook dergelijk onderzoek te bestellen?
 
Op 13 juli 2012 gaf AG Stadsplanning de resultaten vrij van een in september 2011 - juni 2012 gevoerd onderzoek over het (al dan niet selectieve) overkappen van de Antwerpse Ring. Op basis van de door AG Stadsplanning gepubliceerde synthesenota komt stRaten-generaal tot acht beargumenteerde conclusies (zie document in bijlage).
 
Op basis van die conclusies kunnen we het volgende stellen.
 
1. in hun probleemanalyse bevestigen de opmakers van het rapport dat de Ringzone effectief een groot probleem vormt op het vlak van luchtkwaliteit, geluidsbelasting en stadsontwikkeling. Ze zijn het erover eens dat die Ring dient te worden gesaneerd, wil Antwerpen voldoen aan Europese normen en aan eigen doelstellingen.
 
2. in verband met het concept van een grootschalige overkapping noteren ze drie grote bevindingen:
     - heeft onmiskenbaar een positieve impact op de omgeving
     - invloedszone wordt groter naarmate de overkapping langer wordt
     - is enkel mogelijk mits
          - goed werkende tangenten (doorgaand verkeer rond de stad)
          - reductie complexiteit Ring (hoofdzakelijk lokaal verkeer met beperkt aantal op- en afritten)
 
3. gelet op 1 + 2 is het bizar te moeten vaststellen dat het overkappen van de Antwerpse ring enkel mocht worden onderzocht binnen het kader van het politiek besliste Masterplan 2020. Want binnen dat kader hypothekeert de geplande Oosterweelverbinding net een grootschalige overkapping (cfr. onderzoeksresultaten), o.a. omdat ze complexiteit toevoegt aan de Ring (bijkomende verkeerswisselaar ter hoogte van het Sportpaleis). Bovendien werken de tangenten A102 en R11bis binnen dat Masterplan niet, aangezien de regering weigert verkeerssturing te voorzien. Het verkeer blijft dus massaal tot op de Antwerpse Ring rijden (cfr. gepubliceerde studie Vlaams Verkeerscentrum april 2011) in plaats van door de bypasses rond de stad.
 
4. nog vreemder is het te moeten vaststellen dat dit overkappingsonderzoek werd gevoerd zonder rekening te houden met luchtfiltering in de tunnels. Volgens het rapport (en de bijlagen) achtte VITO het niet nodig om luchtzuivering te modelleren, omdat het onderzoek slechts korte overkappingen betreft (is self-fulfilling prophecy bij vasthouden aan de Oosterweelverbinding) en omdat niet zou zijn bewezen dat luchtfiltering in tunnels afdoende werkt. Deze kennislacune bij VITO kunnen we meteen invullen: reeds in december 2010 publiceerde de Universiteit van Graz een sluitend empirisch onderzoek over de graad van luchtfiltering in de 10 kilometer lange Plabutschtunnel rond Graz. Uit dat onderzoek blijkt dat de filters meer dan 90 % van de uitgestoten fijnstofdeeltjes opvangen. We hebben deze studie inmiddels bezorgd aan de makers van het overkappingsonderzoek, met de vraag om bij het volgende geplande overkappingsonderzoek daarmee rekening te houden.
 
Slotsom: binnen de politiek vastgelegde contouren is het overkappingsonderzoek correct gevoerd, en het levert ook enkele relevante conclusies.
Het zijn evenwel die contouren die niet deugen (beseffen inmiddels ook de onderzoekers), waardoor finaal de zinvolheid van dit onderzoek in vraag moet worden gesteld.
 
Na deze gemiste kans om een relevant overkappingsonderzoek te maken, vraagt stRaten-generaal om alsnog dergelijk onderzoek op te starten. D.w.z.:
-         mét goed werkende tangenten (bv. het Meccanotracé, dat blijkens een studie van Transport & Mobility Leuven significant veel verkeer weghoudt van de Ring)
-         mét intelligente verkeerssturing
-         mét luchtzuivering (zoals wordt gehanteerd in elke recent aangelegde lange tunnel)
 
Pas dan zal duidelijk worden hoe ideaal het Meccanotracé is als context en voorwaarde voor de noodzakelijke grootschalige overkapping van de Antwerpse ring.
En dat de actiecomités gelijk hebben wanneer ze stellen: ‘Ring overkappen = Oosterweel schrappen’.
 
Deze vraag zal worden overgemaakt aan het Antwerpse college, dat hopelijk ooit toch eens van onder het Oosterweeljuk van de Vlaamse regering uit geraakt.
 
Voor stRaten-generaal,
Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Tags: