Vlaamse regering antwoordt volstrekt naast de kwestie in reactie aan Europa

Kabinet-Muyters maakt zich ervan af in kader van Europese inbreukprocedure rond gevangenis Beveren

 

Blijkens een Belgabericht (zie hieronder) liet het kabinet-Muyters in het kader van een opgestarte inbreukprocedure aan Europa weten dat voor de gevangenis van Beveren geen nieuw plan-MER werd gemaakt omdat voor die zone eerder al een plan-MER werd opgemaakt.

Het kabinet spuit hiermee mist (ook richting de publieke opinie), wellicht opnieuw om tijd te winnen – cfr. onze communicatie van gisteren i.v.m. het creëren van voldongen feiten.

 

De klacht van stRaten-generaal EN de vraag van Europa betreft immers niet het ontbreken van een plan-MER voor een zoneplan, wel het ontbreken van een project-MER of een MER-screening daarover voor het bouwproject ‘gevangenis’. Het gaat dus om het ontbreken van een project-MER, niet van een plan-MER.

In haar vraag aan de Vlaamse regering polste Europa naar het ontbreken van een project-MER:

The services ask clarification from the Flemish authorities whether they screened the project before authorising the project.

 

Er is een groot verschil tussen een plan-MER en een project-MER. Was dat niet zo, dan zou je bij elk groot bouwproject zomaar kunnen beslissen om slechts een van beide milieueffectenrapporten te maken.

Dat is echter niet het geval. Een plan-MER voor een industriezone kun je niet gelijkschakelen met een project-MER voor een gevangenisgebouw. M.a.w.: uit het algemene plan-MER kan niet worden afgeleid wat de concrete milieu-impact is van een bouwproject.

Voor plan-MER en project-MER gelden overigens andere Europese richtlijnen.

 

Bovendien: een plan-MER dient bij een GRUP te worden toegevoegd, een project-MER bij een bouwaanvraag.

Over het ontbreken van een project-MER bij de ingediende bouwaanvraag voor de gevangenis diende stRaten-generaal klacht in bij Europa.

Het kabinet-Muyters geeft misleidend antwoord over een plan-MER bij het GRUP.

 

Verder – en dat is cruciaal – speelt hier ook de chronologie.

Het plan-MER voor de industriezone dateert van enige jaren geleden, lang voor er sprake was van een Meccanotracé in die zone.

De opmaak van een project-MER diende later in de procedurele tijd te verlopen, toen reeds bekend was waar stRaten-generaal de corridor voor het Meccanotracé voorzag EN waar de bouwheer de concrete gevangenis wilde inplanten binnen de zone.

Door geen wettelijk verplicht project-MER te maken kon de regering de kwestie van het Meccanotracé buiten beeld houden tijdens de wettelijk voorgeschreven procedure richting bouwvergunning. Wat ongetwijfeld ook haar bedoeling was, gelet op de regeringsvoorkeur voor het tracé van de Oosterweelverbinding.

 

Het kabinet-Muyters koopt hier enkel tijd, maar zal op termijn van een kale kermis terugkomen, wanneer Europa de eigen regelgeving doet gestand houden.

In het antwoord aan Europa erkent het kabinet bovenal ook dat voor de gevangenis inderdaad geen project-MER werd gemaakt.

En daarom gaat het.

 

Manu Claeys en Peter Verhaeghe

voor stRaten-generaal

 

 

Belgabericht

 

Kabinet Muyters: "Geen nieuwe plan-MER voor gevangenis Beveren"

 

Bij de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren werd geen nieuwe plan-MER opgemaakt. Dat is omdat er werd teruggevallen op het plan-MER toen het gebied als industriezone ingekleurd stond in het GRUP Stedelijk Gebied Antwerpen. Dat antwoordde de Vlaamse regering op een vraag van Europa, dat om meer uitleg vroeg na een klacht van stRaten-generaal.

In het nieuwe GRUP werd de zone voor de gevangenis van "industrie" naar "gemeenschapsvoorzieningen" omgezet. "Er is geen nieuwe plan-MER-procedure doorlopen omdat het om dezelfde soort activiteiten ging die alleszins geen bijkomende hinder veroorzaken dan de oorspronkelijk voorziene activiteiten", aldus een woordvoerder van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). Volgens stRaten-generaal moest er een nieuwe milieu-effectenscreening plaatsvinden en moet, door het ontbreken, de huidige bouwvergunning ingetrokken worden.

stRaten-generaal vreest dat Vlaanderen de EU-regelgeving wil omzeilen met een voldongen feit en zal aansturen op een regularisering. In het dossier van de gevangenis van Beveren ijvert stRaten-Generaal voor een corridor van zestig meter op de plaats waar de nieuwe gevangenis wordt gebouwd, om in het Antwerpse mobiliteitsdebat de onderzoekspiste voor het Meccanotracé een kans te geven.

 

MSN 18-09-2012

http://nieuws.be.msn.com/politiek/kabinet-muyters-geen-nieuwe-plan-mer-voor-gevangenis-beveren

 

Tags: