Tijdlijn

Uit het boek 'Een brug te ver?' van Jeroen Verelst. De schuine tekst toegevoegd door ademloos.

(artikel over Jeroen Verelst: http://www.ademloos.be/nieuws/algemeen/een-brug-te-ver-interview-met-jer...)

1958: er wordt begonnen aan R1 naar Antwerpen en R2 rond Antwerpen

R2 wordt vakkundig tegengehouden door de rand en Waasland, inclusief aansluiting van de Liefkenshoektunnel, het enige deel van R2 dat ooit gebouwd werd. R1 wordt in 1969 voltooid en bedient alle bestemming en doorgaand verkeer, hoewel het er niet voor voorzien was.

 

1995

De Antwerpse afdeling van de Vlaamse administratie Wegen en verkeer maakt een prioriteitenlijstje op. Het rondmaken van de kleine ring rond Antwerpen staat bovenaan.

 

December 1997

Na voorzetten van gouverneur Camille Paulus en burgemeester Leona Detiège worden de krijtlijnen van het Masterplan Mobiliteit uitgetekend, een multimodaal plan om Antwerpen te behoeden voor een verkeersinfarct.

 

September 1998

De administratie Wegen en Verkeer presenteert de startnota "Sluiten van de R1 kleine ring om Antwerpen via de Oosterweelverbinding".

 

April 2000

Een consortium van drie studiebureaus tekent zes mogelijke tracés uit voor de Oosterweelverbinding. (Vijf tunneltracés en één blijkbaar onmogelijk brugtracé over de Schelde). Helemaal op het einde van de rit wordt nog een zevende tracé bij het rapport gevoegd (door gouverneur Paulus): het 'geoptimaliseerde Middentracé' dat later het BAM-tracé zal worden.

 

Mei 2000

Stad, provincie, de Vlaamse administratie, het Havenbedrijf, De Lijn en andere belanghebbende instanties scharen zich achter het geoptimaliseerde Middentracé, een combinatie van een tunnel onder de Schelde en een brug ten noorden van het Eilandje.

 

15 december 2000

De Vlaamse regering geeft groen licht voor het Masterplan Antwerpen, een combinatie van nieuwe wegen, tramlijnen, sluizen, fietspaden, ... De Oosterweelverbinding is het pronkstuk. Aan het hele Masterplan hangt een prijskaartje van 60 miljard oude Belgische franken, zo'n anderhalf miljard euro. De Oosterweelverbinding alleen slorpt daarvan al een half miljard euro op.

 

September 2001

De Tijdelijke Vereniging Studiegroep Antwerpen Mobiel (TV SAM) wordt opgericht om de projecten uit het Masterplan voor te bereiden en uit te tekenen. TV SAM is de voorloper van de BAM.

 

Oktober 2001

Een Staten-Generaal met een honderdtal van de belangrijkste economische en maatschappelijke actoren in Antwerpen geeft zijn fiat voor het Masterplan. Gouverneur Paulus mikt op een inhuldiging van de Oosterweelverbinding in 2005.

 

15 september 2003

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) wordt operationeel. De BAM moet in opdracht van de Vlaamse regering de projecten uit het Masterplan, de Oosterweelverbinding op kop, realiseren. Het is een vehikel dat buiten de politieke rompslomp kan opereren als een privébedrijf.

 

Maart 2005

De BAM onthult na heel wat gehakketak de maquette van de Lange Wapperbrug aan het Vlaams Parlement en de media. De reacties zijn haast eensluitend positief.

 

April 2005

De alternatievenstudie die het Antwerpse stadsbestuur bestelde, wijst uit dat een lange tunnel zo'n 600 miljoen euro duurder is dan de Lange Wapperbrug (ondertussen is de brug al 1,6 miljard duurder dan die tunnel)

 

September 2005

De Vlaamse regering legt het tracé van de Oosterweelverbinding definitief vast in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Een tunnel is niet meer mogelijk.

 

September 2005

De actiegroep stRaten-generaal presenteert een eigen alternatief tracé dat de Oosterweelverbinding een heel stuk naar het noorden verschuift, weg van de stad. Architecten hebben het over 'het ei van Columbus'.

 

September 2005

Vier bouwconsortia worden geselecteerd om een offerte in te dienen voor de Oosterweelverbinding.

 

Maart 2006

Jan Van Rensbergen vervangt Bruno Accou als gedelegeerd bestuurder van de BAM. De nieuwe CEO heeft een CD&V-etiket.

 

Juni 2006

Het milieueffectenrapport (MER) verwerpt het alternatieve tracé van stRaten-generaal. De actiegroep vermoedt verregaande belangenvermenging; de opsteller van het MER is in dienst bij TV SAM. (de adviseur van de Raad van State stelt: verregaande belangenvermenging, geen garantie van onpartijdigheid en onvoldoende onderzoek van alternatieven)

 

November 2006

Het consortium Noriant blijft als enige over in de aanbestedingsprocedure voor de Oosterweelverbinding. De Kwaliteitskamer onder leiding van gouverneur Paulus sluit de laatste concurent Loro uit, ondanks een veel goedkopere en volgens experten ook kwalitatief minstens evenwaardige offerte.

 

Februari 2007

Na een klacht bij de Raad van State protesteert Loro ook formeel bij de Europese Commissie tegen de ondoorzichtige manier waarop het uit de aanbestedingsprocedure gewipt is.

 

Februari 2007

Om de explosie van het prijskaartje een halt toe te roepen, plafonneert de Vlaamse regering de investeringskost van de Oosterweelverbinding op 1,85 miljard euro.

 

Mei 2008

De actiegroep Ademloos geeft zijn eerste persconferentie en focust op de gezondheidsproblematiek van de Oosterweelverbinding.

 

20 juni 2008

Op de Grote Markt protesteren een vijfhonderdtal gehandicapte kinderen van het Sint-Jozefinstituut tegen de Lange Wapper, die amper een paar tientallen meters naast de school annex internaat zal komen te liggen.

 

27 juni 2008

De Vlaamse regering kondigt aan dat ze nog een allerlaatste keer alle alternatieven - het BAM-tracé met de Lange Wapper, het Horvattracé dat de brug vervangt door een tunnel en het stRaten-generaaltracé - voor de Oosterweelverbinding aan een onafhankelijk vergelijkend onderzoek wil onderwerpen. (met expliciete toestemming van de Vlaamse regering om voor het stRaten-generaal tracé de randvoorwaarde 'geen vrachtwagens in Kennedy tunnel' te negeren. Nadien stelt diezelfde Vlaamse regering "stRaten-generaal hield zich niet aan de spelregels en negeerde de randvoorwaarde")  

 

30 juni 2008

Crisismanager Karel Vinck wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van BAM.

 

November 2008

Na zware aanvallen op de vergoedingen die hij jaarlijks opstrijkt, stapt Noël Slangen met zijn communicatiebureau Groep C op bij de BAM.

 

Maart 2009

De alternatievenstudie van Arup/Sum is klaar en schuift zelf een nieuw, vierde alternatief naar voren (op vraag van Kris Peeters), dat vooral voortborduurt op het tracé van stRaten-generaal. De Vlaamse regering raakt het niet eens over de conclusies van de studie, Open Vld en sp.a staan lijnrecht tegenover elkaar.

De studie bewijst dat alternatieven toch mogelijk zijn en op gebied van leefmilieu en stadsontwikkeling dramatisch beter zijn dan het BAM tracé. De studie bewijst ook dat in feite noch het BAM-tracé, nog het stRaten-generaal tracé voldoet aan de vooropgestelde doelen, hoewel stRaten-generaal beter scoort op alle indicatoren, buiten kostprijs. stRaten-generaal klaagt de BAM berekeningen aan, omdat die onterecht een beter BTW-tarief krijgt en bepaalde kosten bewust uit de berekening houdt. Arup herberekent en geeft stRaten-generaal gelijk.

 

28 maart 2009

De Vlaamse regering beslist dat de BAM een bouwaanvraag mag indienen voor haar tracé met de Lange Wapperbrug. Maar de stad Antwerpen krijgt extra tijd om een bijkomend studiewerk te laten uitvoeren, een referendum te organiseren en een advies te formuleren op het einde van het openbaar onderzoek. De volgende Vlaamse regering zal het Oosterweeltracé definitief vastleggen in het najaar.

 

April 2009

De BAM doet de bouwaanvraag op de post, het openbaar onderzoek in Antwerpen en Zwijndrecht gaat van start.

 

Juni 2009

Er wordt een recordaantal van meer dan 17.000 bezwaarschriften ingediend tegen de Oosterweelverbinding.

 

Juli 2009

De auditeur van de Raad van State adviseert, na een klacht van de eigenaar van restaurant Het Pomphuis, het GRUP voor de Oosterweelverbinding te schorsen. Het MER zou niet onafhankelijk zijn opgesteld en er is sprake van belangenvermenging.

 

8 juli 2009

Arup/Sum presenteert zijn vervolgstudie; in opdracht van het Antwerpse stadsbestuur werd het vierde Oosterweeltracé verder uitgewerkt. De vervolgstudie concludeert dat het nieuwe tracé met een tunnel van 4,3 km lange tunnel rechtstreeks van op de Linkeroever tot aan Luithagen in de haven een technisch haalbaar en betaalbaar alternatief is voor het BAM-tracé.

 

14 juli 2009

Ademloos heeft voldoende handtekeningen verzameld om een volksraadpleging af te dwingen. Die moet de Antwerpenaar de keuze bieden tussen het BAM-tracé en het Arup/Sum tracé. stRaten-generaal haalt zijn eigen tracé uit de race en schaart zich volledig achter het tunneltracé van Arup/Sum.

 

3 september 2009

De Antwerpse gemeenteraad beslist dat er slechts één vraag mag gesteld worden op de volksraadpleging. Zowel minister-president Peeters als gemeenteraadslid Bart De Wever verklaarden dat dit volgens het advies van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen (VAV) de enige wettelijke optie was. Het VAV advies was echter tegenovergesteld: "Een en ander betekent echter niet dat de vraag niet kan worden verduidelijkt. De VAV vraagt zich in dit verband af of de vraag, zoals ze in september 2008 is geformuleerd, nog wel actueel en relevant is gelet op de recente ontwikkelingen in het dossier"

 

1 oktober 2009

Antwerps Vld Schepen voor Ruimtelijke Ordening, al jaren een koele minnaar van het BAM-tracé, zegt publiekelijk dat hij tegen de Lange Wapper zal stemmen.

 

18 oktober 2009

Iedere bewoner van Antwerpen ouder dan 16 jaar, mag gaan stemmen: ja voor het BAM-tracé of nee tegen het BAM-tracé.